Isabel Chan 陳步步

學術背景

  • 2004年:畢業於里斯本技術大學,獲得經濟管理應用數學專業學士學位
  • 2002年:於葡萄牙國家統計局進行學術培訓

 

職業歷程

  • 2010年至今:Riquito Advogados常務總監
  • 2006年至2010年:於一間於港交所上市之公司任秘書長行政助理
  • 2004年至2006年:於澳門一間大型集團公司任秘書處助理

 

語言

  • 葡萄牙語、中文(廣東話和普通話)及英語