Célia de Jesus 熙莉雅

學術背景

  • 1998年:畢業於阿爾加維大學管理高等學校旅遊專業

 

職業歷程

  • 2006年至今:Riquito Advogados行政助理
  • 1997年至2006年:於一間房地產旅遊公司任行政助理

 

語言

  • 葡萄牙語、英語及西班牙語